Interaktívne funkcie

Hodnotenie používateľov: 4 / 5

Hviezdy sú aktívneHviezdy sú aktívneHviezdy sú aktívneHviezdy sú aktívneHviezdy sú neaktívne

Mechanizmy na urovnanie sporov sú implementované v Reklamačnom poriadku OKNET podľa nižšie citovaných paragrafov § 45, § 75 alternatívneho riešenia sporov, § 75a mimosúdne riešenie sporu, zákona č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách

 

§ 45

 

Reklamačný poriadok

 

(1) Podnik v reklamačnom poriadku upraví najmä

 

a) podrobnosti o práve účastníka na reklamáciu,

 

b) spôsob uplatňovania reklamácie a spôsob jej vybavenia,

 

c) lehotu na podanie reklamácie a lehotu na jej vybavenie,

 

d) spôsob uplatnenia práva účastníka podľa § 43 ods. 10 písm. b).

 

(2) Právo na reklamáciu nemožno v reklamačnom poriadku obmedziť, ak bolo uplatnené v lehote určenej v reklamačnom poriadku; táto lehota nesmie byť kratšia ako 30 dní odo dňa doručenia faktúry, ktorej správnosť je predmetom reklamácie alebo zistenia závady poskytnutej verejnej služby alebo zariadenia. Podnik je povinný písomne oznámiť účastníkovi výsledok prešetrenia jeho reklamácie v lehote, ktorá nesmie byť dlhšia ako 30 dní od doručenia reklamácie, inak sa reklamácia považuje za uznanú. V zložitých prípadoch môže podnik túto lehotu predĺžiť, najviac však o 30 dní; podnik je povinný o predĺžení písomne informovať účastníka pred uplynutím pôvodnej 30 dňovej lehoty s uvedením dôvodov. Lehota je zachovaná, ak podnik odošle svoje oznámenie účastníkovi najneskôr v posledný deň lehoty.

 

(3) Reklamácia vo veci prešetrenia faktúry nemá odkladný účinok na zaplatenie sumy za poskytnuté verejné služby. Ak suma presiahne trojnásobok priemerného rozsahu využívania verejnej služby za predchádzajúcich šesť mesiacov, je podnik povinný umožniť účastníkovi odklad zaplatenia časti sumy presahujúcej sumu za priemerný mesačný rozsah využívania verejnej služby počas predchádzajúcich šesť mesiacov, a to najneskôr do skončenia prešetrovania telekomunikačného zariadenia alebo umožniť účastníkovi zaplatenie časti sumy presahujúcej trojnásobok priemerného rozsahu využívania v najmenej troch mesačných splátkach. Ak je využívanie verejnej služby kratšie ako šesť mesiacov, ale dlhšie ako jeden mesiac, vypočíta sa priemerný rozsah využívania verejnej služby za celé obdobie využívania verejnej služby.

 

(4) Ak sa na základe reklamácie zistí vada na telekomunikačnom zariadení, ktorá sa mohla prejaviť v neprospech účastníka, ale rozsah poskytnutej verejnej služby ani cenu za jej poskytnutie nemožno preukázateľne zistiť, účastník zaplatí cenu zodpovedajúcu cene za priemerný mesačný rozsah využívania verejnej služby za predchádzajúcich šesť mesiacov. Ak je využívanie verejnej služby kratšie ako šesť mesiacov, ale dlhšie ako jeden mesiac, vypočíta sa priemerný rozsah využívania verejnej služby za celé obdobie využívania služby.

 

§ 75

 

Alternatívne riešenie sporov

 

Úrad je orgánom alternatívneho riešenia sporov podľa osobitného predpisu;60a) alternatívne riešenie sporov úradom sa spravuje osobitným predpisom,60a) ak tento zákon neustanovuje inak.

§ 75a

 

 

Mimosúdne riešenie sporov

 

(1) Úrad rieši iné spory ako spory podľa § 75, ktoré vznikli v oblasti upravenej týmto zákonom, ak účastník, ktorý nie je spotrebiteľom podľa osobitného predpisu,13) nesúhlasí s výsledkom reklamácie alebo so spôsobom jej vybavenia, a to na základe ním podaného návrhu na mimosúdne riešenie sporu (ďalej len „návrh“) s podnikom poskytujúcim siete alebo služby.

 

(2) Návrh obsahuje

 

a) meno, priezvisko a adresu na doručovanie alebo aj emailovú adresu a telefonický kontakt, ak je účastníkom fyzická osoba,

 

b) obchodné meno, právnu formu, sídlo, identifikačné číslo a telefonický kontakt, ak je účastníkom právnická osoba,

 

c) názov a sídlo podniku, proti ktorému návrh smeruje,

 

d) predmet sporu,

 

e) odôvodnenie nesúhlasu s výsledkami reklamácie alebo so spôsobom jej vybavenia,

 

f) návrh riešenia sporu.

 

(3) K návrhu priloží účastník doklady súvisiace s predmetom sporu, ktoré preukazujú skutočnosti uvedené v návrhu.

 

(4) Ak návrh neobsahuje náležitosti podľa odseku 2 alebo k nemu nie sú priložené doklady podľa odseku 3, úrad účastníka bezodkladne informuje o nedostatkoch návrhu, vyzve účastníka, aby nedostatky návrhu odstránil v lehote, ktorá nesmie byť kratšia ako 15 dní, a zároveň ho poučí o následkoch neodstránenia nedostatkov návrhu. Ak účastník nedostatky návrhu v lehote podľa predchádzajúcej vety neodstráni, úrad mimosúdne riešenie sporu nezačne.

 

(5) Návrh predloží účastník bezodkladne, najneskôr do 45 dní odo dňa

 

a) doručenia výsledku vybavenia reklamácie účastníkovi alebo

 

b) márneho uplynutia lehoty na vybavenie reklamácie podľa § 45 ods. 2.

 

(6) Účastník a podnik môžu navrhovať dôkazy a ich doplnenie a predkladať podklady potrebné na vecné posúdenie sporu. Úrad predložený spor rieši nestranne s cieľom jeho urovnania. Lehota na ukončenie mimosúdneho riešenia sporu je 60 dní od podania úplného návrhu, v zložitých prípadoch 90 dní od podania úplného návrhu.

 

(7) Výsledkom úspešného vyriešenia sporu je uzavretie písomnej dohody medzi účastníkom a podnikom, ktorá je záväzná pre obe strany sporu. O uzavretí dohody podľa prvej vety účastník a podnik upovedomia úrad v lehote piatich dní od jej uzavretia. Ak strany sporu neuzavrú dohodu v lehote podľa odseku 6, úrad ich upovedomí o márnom uplynutí lehoty na mimosúdne riešenie sporu. Tým sa považuje mimosúdne riešenie sporu za ukončené. Možnosť strán obrátiť sa v tej istej veci na súd tým nie je dotknutá.

 

Previous Next

Hodnotenie používateľov: 3 / 5

Hviezdy sú aktívneHviezdy sú aktívneHviezdy sú aktívneHviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívne

Ok Tel Paušál

19,00 € / mesačne
Voľné minúty - 200 do pevných a 200 do mobilných sietí SR

Ok Tel minútova tarifikácia

MINÚTOVA TARIFIKÁCIA
Cena sa zohľadňuje za každú prevolanú minútu podľa platného cenníka a po skončení účtovného obdobia sa účtuju prevolané minúty pozadu.

Ok Tel Zariadenia

Pripravujeme ....

Hodnotenie používateľov: 4 / 5

Hviezdy sú aktívneHviezdy sú aktívneHviezdy sú aktívneHviezdy sú aktívneHviezdy sú neaktívne

Interaktívne funkcie vo Vašej televízii

Pauza Zastavenie programu až na 15 minút.

0

Sledovať od začiatku Spustenie sledovaného programu od začiatku.

0

Nahrať 3 Možnosť nahrať max. 3 hodiny záznamu s uschovaním po dobu max. 30 dní

0


TV Archív Televízny archív 17 kanálov s uschovaním obsahu posledných 7 dní

2.00 EUR


Nahrať 30 Možnosť nahrať až 30 hodín záznamu s uschovaním až 60 dní.

2.00 EUR


Nahrať 70 Možnosť nahrať až 70 hodín záznamu s uschovaním až 60 dní.

3.00 EUR

Videopožičovňa Služba HBO On Demand k ponukám HBO HD a MAXPACK

0

Mesačné ceny vrátane DPH..

Hodnotenie používateľov: 4 / 5

Hviezdy sú aktívneHviezdy sú aktívneHviezdy sú aktívneHviezdy sú aktívneHviezdy sú neaktívne

Nová digitálna televízia vo vysoko rýchlostnom optickom pripojení

HD Kabel - Pre začiatok Štart + Optický internet od 14,99 EUR

 

V ponuke viac ako 150 televíznych programov, najširšia ponuka 32 HD programov v regióne

Nová digitálna káblová televízia je postavená na technológii IPTV (Internet Protocol Television). Ide o technológiu, ktorá umožňuje šírenie TV po optickej sieti spolu s inými dátovými službami. Na jednom optickom vlákne až k účastníkovi sú naraz poskytnuté všetky služby.

Pre príjem služby IPTV je potrebná inštalácia tzv. Set Top Boxu (STB). STB je zariadenie slúžiace na prevod digitálneho obsahu na vstup Vášho TV príjímača.

Upozornenie: Obrázok je ilustračný a zoznam programov sa môže meniť, viac informácií Vám poskytneme v sídle firmy.

S tv2go môžete sledovať televízne vysielanie kdekoľvek. Vďaka funkcii 3-denný archív vám už neutečie žiadny program. Čaká na vás 22 kanálov až pre 4 vaše mobilné zariadenia. tv2go funguje na Wi-Fi aj na mobilných sieťach 3G a LTE.

Popis základných funkcií

EPG

(Electronic Programme Guide – Elektronický programový sprievodca) dátami. EPG obsahuje informácie o programoch na týždeň dopredu. Popisy filmov, relácií, herecké obsadenie, obrázky…

Vďaka EPG máte vždy prehľad o programe a neprídete o svoje obľúbené relácie. Navyše, kedykoľvek môžete vyvolať zobrazenie informačného panelu, ktorý Vás infomuje o aktuálnom programe, o čase prebiehajúcej relácie, o aktuálnom čase, o následujúcej relácii a o funkciách farebných navigačných tlačidiel diaľkového ovládača.

Pozastavenie sledovaného programu (pause TV)

Dáva vám možnosť pozastaviť program a neskôr v jeho sledovaní pokračovať, poprípade sa vrátiť na začiatok sledovaného programu a pozerať ho znova. Ide o revolučnú funkciu využiteľnú v každej domácnosti. Vďaka koncepcii našej IPTV je možné vrátiť sa na začiatok sledovanej relácie aj v prípade, že ju nesledujete od začiatku, čo je podstatný rozdiel napr. oproti riešeniu T-Com Magio, alebo Orange Fibernet. Vďaka tomu už viac nie ste obmedzovaný faktom, že televízia umožňuje sledovať iba to, čo je práve vysielané. Pozeráte zaujímavý film a v tom vám zazvoní telefón, ktorý nemôžete odmietnuť? Žiadny problém! Jednoducho film pozastavíte a po ukončení hovoru pokračujete v sledovaní od miesta kde ste ho zastavili. Poprípade chcete sledovať dve relácie, ktoré sa časovo prelínajú? Jednoducho dopozeráte reláciu na jednom programe, prepnete na druhý, kde je druhá relácia práve vysielaná, presuniete sa na jej začiatok a pozriete si ju celú. (funkcia pause TV je povolená len na určitých programoch)

Osobný virtuálny videorekordér (nPVR)

Prináša možnosť nahratia si zvolenej relácie a neskoršieho prehrávania záznamov. V jednom čase je možné nahrať viac relácií z rôznych programov a nezávisle na zvolenom nahrávaní sledovať v rovnakom čase iný program. Nahrávanie si môžte naplánovať na týždeň dopredu, pričom počas nahrávania nie je nutné mať zapnutý váš STB a TV, nakoľko sú všetky záznamy uchovávané na našich serveroch. Funkcia nPVR sa tým podstatne líši od možností konkurenčných riešení. V základnej ponuke je možné nahrávať 3 hodiny záznamu s uchovaním po dobu max. 30 dní. Samozrejme je možné si dokúpiť aj vačší priestor.

TV archív

Televízny archív 15 kanálov s obsahom odvysielaným za posledných 7 dní.

Možnosť počúvania rádií

K dispozícií je niekoľko rozhlasových staníc, ktoré môžte počúvať priamo na vašom televízore, čo predstavuje ďalšiu službu, vďaka ktorej sa z vášho TV prijímača stáva vaše osobné multimediálne centrum. Pri vhodnom zapojení STB a jeho prepojení s audiosústavou je možné používať STB ako prijímač pre rádia bez nutnosti zapnutia TV.


Poradie programov

Ak ste si zvykli na vlastné zoradenie programov, túto možnosť vám poskytne aj naša TV. Vlastné poradie programov si nastavíte v menu vášho užívateľského rozhrania.


Rodičovský zámok

HGdata Tv vám umožní výber vysielaného obsahu. Zablokovaním vybraných programov, TV kanálov alebo filmov vo videopožičovni podľa vášho uváženia vytvoríte obsah určený pre malých divákov.


Teletext

Ak ste boli doteraz zvyknutí na sledovanie teletextu, môžete si ho s Hgdata TV užívať naďalej.

Hodnotenie používateľov: 3 / 5

Hviezdy sú aktívneHviezdy sú aktívneHviezdy sú aktívneHviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívne

Pripojenie do internetu zabezpečujeme rôznymi technológiami:

  1. Pripojenie pomocou rádiového RF signálu v 2,4 Ghz a 5,5 Ghz frekvenciách
  2. LAN rozvodom v bytových domoch
  3. Pripojenie do internetu cez rozvod optických káblov v rámci mesta, ale i obcí.

Prečo je optické pripojenie lepšie?

Prenos digitálnych dát prebieha pomocou svetelného toku v sklenenom vlákne, na tento tok dát nemajú vplyv žiadne vonkajšie rušivé okolnosti.

FTTH (OKNET)

  • Optické vlákno je ukončené priamo v byte zákazníka buď vo wifi routery, alebo v opticko-metalickom prevodníku (bráne).
  • Po optickej trase až k bytu zákazníka sa nenachádza žiadne aktívne zariadenie (zariadenie ktoré potrebuje elektrické napájanie) čo eliminuje možnosť výskytu poruchy.

Čo je optické pripojenie?

Internet cez optický kábel je najrýchlejší spôsob pripojenia do internetu.

Podľa spôsobu ukončenia optických káblov rozlišujeme:

  • optiku do domu (bytu): FTTH
  • optiku do budovy: FTTB
  • optiku k obrubníku: FTTC
  • optiku k uzlu (do blízkosti domov): FTTN

Naša spoločnosť sa rozhodla vybudovať pre našich zákazníkov riešenie FTTH (Optické pripojenie až do bytu zákazníka). Naše riešenie Vám zaručí garanciu dostatočnej rýchlosti pripojenia na niekoľko rokov.

O nás

OKNET je poskytovateľ elektronických komunikačných sietí a elektronických komunikačných služieb, podľa zákona 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách.

Kto je online

Práve tu je 129 návštevníkov a žiadni členovia on-line

SSL certifikát

Search