Zverejňovanie informácií

Povinné zverejňovanie informácií

Hodnotenie používateľov: 4 / 5

Hviezdy sú aktívneHviezdy sú aktívneHviezdy sú aktívneHviezdy sú aktívneHviezdy sú neaktívne
 

Podľa všeobecného povolenia č. 1/2014 Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb (ďalej len „úrad“) ako príslušný orgán štátnej správy v oblasti elektronických komunikácií podľa § 6 ods. 1 písm. b) a ods. 3 písm. a) zákona č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách (ďalej len „zákon o elektronických komunikáciách“) vydál podľa § 14 zákona o elektronických komunikáciách všeobecné povolenie č. 1/2014 na poskytovanie elektronických komunikačných sietí alebo elektronických komunikačných služieb.
Podľa § 42 ods. 1 zákona o elektronických komunikáciách a podľa všeobecného povolenia č. 1/2014 Čl. 4 ods. 2, je podnik poskytujúci verejnú sieť alebo verejnú službu povinný zverejňovať informácie, ktoré sú obsiahnuté v tejto časti webového sídla spoločnosti:

Odsek 2.
a) Identifikačné údaje podniku, sú dostupné v sekcii KONTAKT , alebo zverejnené vo VZP OKNET

b) rozsah ponúkaných služieb: Tarifa a cenník Digitálna televízia IPTV , 

c) Všeobecné zmluvné podmienky

d) štandardné ceny s informáciou o poskytovaných službách:  Tarifa a cenník

e) Reklamačný poriadok

f) druhy ponúkaných servisných služieb

g) Mechanizmy na urovnanie sporov

h) informácie o zmenách sú zverejňované na webovom sídle spoločnosti www.oknet.sk

i) postupy uplatňované na meranie a riadenie prevádzky sú, prostredníctvom systému OS Mikrotik v sekcii "Queue Tree"  a v následnom riadení Informačným systémom OKNET

viď ilustračný obrázok:

j) Účastníkom so zdravotným postihnutím je na všetky paušálne mesačné programy poskytovaná zľava v hodnote 1,50 eúr.

Odsek 3.

a) Maximálna prenosová rýchlosť

  • pri programoch Internet WI-FI je maximálna prenosová rýchlosť smerom k užívateľovi stanovená v cenníku a maximálna prenosová rýchlosť smerom od užívateľa je stanovená na 25% z cenníkovej rýchlosti smerom k užívateľovi. Príklad: Download 4 Mb Upload 1 Mb

  • pri programoch optický Internet OkFiber je maximálna prenosová rýchlosť smerom k užívateľovi stanovená v cenníku a maximálna prenosová rýchlosť smerom od užívateľa je stanovená na 1/10 z cenníkovej rýchlosti smerom k užívateľovi. Príklad: Download 55 Mb Upload 5,5 Mb

b) Informácie o pravidlách férového využívania, agregácii, blokovaní, filtrovaní,

  • pri programoch Internet WI-FI sa neuplatňuje FUP (férového využívania, agregácii) , uplatňuje sa dynamická agregácia max. 1:8

  • pri programoch optický Internet OkFiber sa uplatňuje FUP (férového využívania, agregácii) a to postupom po stiahnutí 2 Gb dát je rýchlosť download znížená na 50 % cenníkovej rýchlosti a po stiahnutí ďalších 4 Gb dát je rýchlosť download znížená na 25 % cenníkovej rýchlosti, opatrenia FUP sa uplatňujú denne a sú vždy k 00:00 hod. obnovené na nulové hodnoty.

  • blokovanie a filtrovanie vybraných druhov prevádzky nie je uplatňované príklad P2P protokol

Odsek 5.

Podľa § 43 ods. 4 zákona o elektronických komunikáciách je podnik poskytujúci verejnú sieť alebo verejnú službu povinný poskytovať:

a) informácie v prípade neplatenia faktúr, ktoré umožnia, aby po náležitom a včasnom upozornení mohlo dôjsť k prerušeniu alebo odpojeniu účastníka, okrem podvodu, trvalého oneskorenia platenia alebo neplatenia;

  • Podnik OKNET poskytuje bez poplatku v elektronickej podobe zasielanie prvého upozornenia formou emailovej komunikácie o neuhradení faktúry a to na 14 deň po vystavení faktúry a druhého upozornenia formou emailovej komunikácie o neuhradení faktúry a to na 28 deň po vystavení faktúry. Faktúra daňový doklad sa vystavujú v 1 deň kalendárneho mesiaca, ich splatnosť je 30 dní, po neuhradení ku dňu splatnosti je poskytnutá náhradná lehota 5 dní, po uplynutí ktorej nedôjde k splateniu pohľadávky, je účastník blokovaný, aby mohol kontaktovať obchodné oddelenie, avšak v tomto prípade mu je stále umožnené pristupovať na stránky bankových domov za účelom úhrady, na stránku Informačného systému OKNET a stránku www.oknet.sk, pre prípad bezplatného zaslania komunikácie cez formulár v sekcii Kontakt Účastník má stále možnosť kontaktovať telefonicky, alebo emailovým formulárom podnik a požiadať o výnimočné predĺženie splatnosti, najviac však o ďalších 25 dní. Ak nedôjde k vyrovnaniu pohľadávky do 60 dní podnik si vyhradzuje právo účastníka odpojiť, ak účastník po tejto lehote vyrovná svoje záväzky je mu ešte v ten deň služba sprístupnená. 

b)  Podnik OKNET poskytuje predplatené verejne služby a všetky informácie o kontrole nákladov sú poskytované bez poplatku v elektronickej podobe po prihlásení účastníka do jeho osobnej zóny prostredníctvom portálu na URL adrese: Informačný systém firmy OKNET , alebo po kliknutí na ikonu "E-PLATBY", ktorá je zobrazená na prihlasovacom formulári Hot-Spot.

Prihlasovací formulár do siete.

 

Odsek 6.

Informačný systém OKNET

Podnik OKNET poskytujúci verejnú sieť a verejnú službu poskytuje bez poplatku všetkým svojím účastníkom sledovať základnú úroveň rozpísaných faktúr,  ktorá umožní účastníkovi sledovať jeho výdavky a pravidelne overiť výšku podnikom účtovanej sumy za využívanie verejnej siete alebo verejnej služby a to aj v prípade predplatených služieb, prostredníctvom portálu na URL adrese: Informačný systém firmy OKNET

Odsek 7.

Základná úroveň rozpísaných faktúr obsahuje:

a) identifikačné údaje a údaje potrebné k úhrade faktúry,

b) fakturačné údaje,

c) zúčtovacie obdobie,

d) jednorazové poplatky,

e) pravidelné poplatky,

i) ostatné poplatky,

j) poskytnuté zľavy za služby,

k) celková suma na úhradu vo vyjadrení bez DPH, suma DPH a celková suma na úhradu vo vyjadrení s DPH.

VZOR predpísanej faktúry

 

O nás

OKNET je poskytovateľ elektronických komunikačných sietí a elektronických komunikačných služieb, podľa zákona 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách.

Najnovšie pridané

Kto je online

Práve tu je 8 návštevníkov a žiadni členovia on-line

SSL certifikát

© 2016 OKNET. All Rights Reserved. Designed By oknet.sk

Search