Zverejňovanie informácií

Povinné zverejňovanie informácií

Hodnotenie používateľov: 4 / 5

Hviezdy sú aktívneHviezdy sú aktívneHviezdy sú aktívneHviezdy sú aktívneHviezdy sú neaktívne
 

Poskytovanie služieb

Viliam Oklamčák OKNET a Renáta Oklamčáková OKNET. (ďalej iba Poskytovateľ) sa riadi zákonom 452 / 2021 Z.z. o elektronických komunikáciách (ďalej len „Zákon452“).

Viliam Oklamčák OKNET, Michalovská 89/28 Sobrance 07301, IČO: 34833382 Číslo živnostenského registra: 809-1644
Renáta Oklamčáková OKNET, Michalovská 89/28, Sobrance 07301 IČO: 46292594 Číslo živnostenského registra: 840-19043

Poskytovateľ je podnikom podľa §3 písm. a) Zákona452.
Základné pojmy sú definované v §2 a §3 Zákona452.
Práva a povinnosti pri poskytovaní služieb sú definované v §82 a §83 Zákona452.
Zmluva o poskytovaní služieb sa riadi §84 Zákona452.
Práva a povinnosti podniku a užívateľa sú stanovené v §86 Zákona452.
Povinnosti podniku sú stanovené v §93 a §94 Zákona452.
Dĺžka trvania zmluvy o poskytovaní služieb a jej ukončenie sú stanovené v §87 Zákona452.
Ochrana súkromia a osobných údajov je daná v §109 až §112, §116 a §117 Zákona452, zákonom č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov (ďalej len „GDPR“) a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Odsek 2.
a) Identifikačné údaje podniku, sú dostupné v sekcii KONTAKT , alebo zverejnené vo VZP OKNET

b) rozsah ponúkaných služieb: Tarifa a cenník Digitálna televízia IPTV , 

c) Všeobecné zmluvné podmienky

d) štandardné ceny s informáciou o poskytovaných službách:  Tarifa a cenník

e) Reklamačný poriadok

f) druhy ponúkaných servisných služieb

g) Mechanizmy na urovnanie sporov

h) informácie o zmenách sú zverejňované na webovom sídle spoločnosti www.oknet.sk

i) postupy uplatňované na meranie a riadenie prevádzky sú, prostredníctvom systému OS Mikrotik v sekcii "Queue Tree"  a v následnom riadení Informačným systémom OKNET

viď ilustračný obrázok:

j) Účastníkom so zdravotným postihnutím je poskytovaná zľava v hodnote 10 % zo zriadenia pripojenia.

Odsek 3.

Maximálna a proklamovaná rýchlosť je vyjadrená ako 100% z rýchlosti uvedenej v tarife. Bežne dostupná rýchlosť je vyjadrená ako 80% proklamovanej rýchlosti. Agregácia (zdieľanie) 1:X pri internetových službách znamená, že prenosovú kapacitu danej rýchlosti si delí maximálne X užívateľov, každý užívateľ vie garantovane využiť 1:X maximálnej rýchlosti (tzv. minimálnu rýchlosť). Dôsledkom agregácie je nemožnosť garancie maximálnej prenosovej rýchlosti. Systém dynamicky riadi rýchlosti sťahovania a odosielania dát podľa aktuálneho počtu užívateľov sieti a to tak, že využije voľných kapacít neaktívnych užívateľov a navyšuje rýchlosť v reálnom čase až na maximálnu rýchlosť užívateľa. Takéto riadenie nemá žiaden vplyv na obsah, aplikácie či iné služby využívajúce prístup k internetu. 

a) Maximálna prenosová rýchlosť

  • pri programoch Internet WI-FI je maximálna prenosová rýchlosť smerom k užívateľovi stanovená v cenníku a maximálna prenosová rýchlosť smerom od užívateľa je stanovená na 25% z cenníkovej rýchlosti smerom k užívateľovi. Príklad: Download 4 Mb Upload 1 Mb

  • pri programoch optický Internet OkFiber je maximálna prenosová rýchlosť smerom k užívateľovi stanovená v cenníku a maximálna prenosová rýchlosť smerom od užívateľa je stanovená na 1/10 z cenníkovej rýchlosti smerom k užívateľovi. Príklad: Download 100 Mb Upload 10 Mb

b) Informácie o pravidlách férového využívania, agregácii, blokovaní, filtrovaní,

  • pri programoch Internet WI-FI sa neuplatňuje FUP (férového využívania, agregácii) , uplatňuje sa dynamická agregácia max. 1:8

  • pri programoch optický Internet OkFiber sa uplatňuje FUP (férového využívania, agregácii) a to postupom po stiahnutí 10 Gb dát je rýchlosť download znížená na 75 % cenníkovej rýchlosti a po stiahnutí ďalších 10 Gb dát je rýchlosť download znížená na 50 % cenníkovej rýchlosti, opatrenia FUP sa uplatňujú denne a sú vždy k 00:00 hod. obnovené na nulové hodnoty.

  • Užívatelia si sami môžu kontrolovať v osobnej zóne, svoju spotrebu a štatistiku po prihlásení do Informačného systému OKNET v sekcii (štatistika).

  • viď ilustračný obrázok:

  • blokovanie a filtrovanie vybraných druhov prevádzky nie je uplatňované príklad P2P protokol

Odsek 5.

Podľa § 43 ods. 4 zákona o elektronických komunikáciách je podnik poskytujúci verejnú sieť alebo verejnú službu povinný poskytovať:

a) informácie v prípade neplatenia faktúr, ktoré umožnia, aby po náležitom a včasnom upozornení mohlo dôjsť k prerušeniu alebo odpojeniu účastníka, okrem podvodu, trvalého oneskorenia platenia alebo neplatenia;

  • Podnik OKNET poskytuje bez poplatku v elektronickej podobe zasielanie prvého upozornenia formou emailovej komunikácie o neuhradení faktúry a to na 14 deň po vystavení faktúry a druhého upozornenia formou emailovej komunikácie o neuhradení faktúry a to na 28 deň po vystavení faktúry. Faktúra daňový doklad sa vystavujú v 1 deň kalendárneho mesiaca, ich splatnosť je 30 dní, po neuhradení ku dňu splatnosti je poskytnutá náhradná lehota 7 dní, po uplynutí ktorej nedôjde k splateniu pohľadávky, je účastník blokovaný, aby mohol kontaktovať obchodné oddelenie, avšak v tomto prípade mu je stále umožnené pristupovať na stránky bankových domov za účelom úhrady, na stránku Informačného systému OKNET a stránku www.oknet.sk, pre prípad bezplatného zaslania komunikácie cez formulár v sekcii Kontakt Účastník má stále možnosť kontaktovať telefonicky, alebo emailovým formulárom podnik a požiadať o výnimočné predĺženie splatnosti, najviac však o ďalších 23 dní. Ak nedôjde k vyrovnaniu pohľadávky do 60 dní podnik si vyhradzuje právo účastníka odpojiť, ak účastník po tejto lehote vyrovná svoje záväzky je mu ešte v ten deň služba sprístupnená. 

b)  Podnik OKNET poskytuje predplatené verejne služby a všetky informácie o kontrole nákladov sú poskytované bez poplatku v elektronickej podobe po prihlásení účastníka do jeho osobnej zóny prostredníctvom portálu na URL adrese: Informačný systém firmy OKNET , alebo po kliknutí na ikonu "E-PLATBY", ktorá je zobrazená na prihlasovacom formulári Hot-Spot.

Prihlasovací formulár do siete.

 

Odsek 6.

Informačný systém OKNET

Podnik OKNET poskytujúci verejnú sieť a verejnú službu poskytuje bez poplatku všetkým svojím účastníkom sledovať základnú úroveň rozpísaných faktúr,  ktorá umožní účastníkovi sledovať jeho výdavky a pravidelne overiť výšku podnikom účtovanej sumy za využívanie verejnej siete alebo verejnej služby a to aj v prípade predplatených služieb, prostredníctvom portálu na URL adrese: Informačný systém firmy OKNET

Odsek 7.

Základná úroveň rozpísaných faktúr obsahuje:

a) identifikačné údaje a údaje potrebné k úhrade faktúry,

b) fakturačné údaje,

c) zúčtovacie obdobie,

d) jednorazové poplatky,

e) pravidelné poplatky,

i) ostatné poplatky,

j) poskytnuté zľavy za služby,

k) celková suma na úhradu vo vyjadrení bez DPH, suma DPH a celková suma na úhradu vo vyjadrení s DPH.

VZOR predpísanej faktúry

 

 

§ 44  Zmluva o poskytovaní verejných služieb ods. 4. pism. a) lehotu prvého pripojenia k sieti, je vždy dátum podpisu zmluvy. Keďže pripojenie nemožno realizovať, ako samoobslužné klientom (teda svojpomocne), ale vždy ho musí realizovať oprávnená osoba spoločnosti, týmto sa vylučuje iný deň prvého pripojenia, ako v deň zriadenia pripojenia služby a preto platí, je dané že lehota prvého pripojenia k sieti je vždy deň zriadenia služby a podpisu zmluvy. 

O nás

OKNET je poskytovateľ elektronických komunikačných sietí a elektronických komunikačných služieb, podľa zákona 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách.

Kto je online

Práve tu je 72 návštevníkov a žiadni členovia on-line

SSL certifikát

Search